Гр. Поморие, 

ул "Княз Борис I" 32, 

Тел: 

+359 888 227044

 

E-mail:   

sevas_pm@abv.bg 

Складова база: 

с. Габерово 
бившето ТКЗС

Земеделски производител Димитър Севастиянов произвежда и продава подложкови SO4 резници, подложкови резници 41B, 5BB категория "Базов". Произвежда и продава подложка Паулсен 1104

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ » Нормативни актове за постигане на целите и задачите


Нормативни актове за постигане на целите и задачите

1. Директива 68/193, изменена с Директива 2002/11/ЕС на съвета от 14.02.2002 г. Тя регламентира основните правила за производство и търговия с лозов посадъчен материал.

2.  Закон за посевния и посадъчния материал – ДБ, бр.86 от 20 октомври 2000г. С този закон се уреждат  обществените  отношения, свързани със сорта, поддържането, производството, заготовката, разпространението. търговията, съхранението и контрола на посевния и посадъчния  материал от земеделски растения и воденето на  официалната сортова листа на Република България.

3. Наредба N 11 от 2.03.2004 г. за производство и търговия на лозов посадъчен материал. Издадена  от  министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр.29 от 09.04.2004 г. С тази Нредба се уреждат категориите лозов посадъчен материал, които се произвеждат, сертифицират, одобряват и търгуват в страната, сертификацията на лозов посадъчен материал, одобряването на стандартния  лозов  посадъчен материал и предлагането на пазара на лозовия пасадъчен материал.

4. Наредба N 12  от 15.03.2004 г. за условията и реда за сортоизпитаване , признаване, вписване и отписване на  сортовете растения в и от  официалната  сортова листана РБългария. Издадена от  министъра на земеделието и  горите , обн.,ДВ,  бр.40 от 14.05.2004г.

5. Наредба N13 от 31.03.2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и  посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и  посадъчен материал.Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр.40 от 14.05.2004г.


Уеб дизайн и програмиране KAK Development