Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Технология на производство на лозов посадъчен материал

С оглед заздравяването на вътрешния пазар и за да се премахнат пречките пред свободната търговия на посадъчен материал в Европейската общност е необходимо да се въведат и спазват определени условия  за продажба на посадъчен материал, произведен съгласно  нови производствени технологии.  

За тази цел Съветът на Европейския съюз издаде Директива 68/193, изменена с Директива 2002/11 от 14 февруари 2002 г., в която са изложени  условията и реда за производството и търговия със сертифициран лозов посадъчен материал.  

Целта на тази Директива е да гарантира качеството на посадъчния материал в страните от ЕС  след отпадане на  границите в Общността. 
   
Всяка страна-членка на ЕС трябва да състави Каталог на сортовете, които се допускат до сертифициране  и до официален контрол на стандартен размножителен материал на своята територия. В него се определят основните морфологични и физиологични  характеристики, които позволяват да се разграничат отделните  сортове.  

Страните - членки на ЕС следва да контролират вписаните сортове в каталозите на другите страни – членки,  допуснати до сертифициране и контрол на стандартен размножителен материал върху тяхната територия.  

Всяка страна е длъжна да изготвя , когато се наложи  списък с  клоновете, които са официално допуснати  за сертифициране  на нейна територия.  

За да осигури подходящ контрол при движението на лозов посадъчен материал, всички страни – членки трябва да издават придружителни документи за всяка партида.  

Началото за изграждане на Система за  сертифициране на лозов посадъчен материал бе поставено през 1999 г. с  проекта “Насърчаване на овощарството и лозарството в България и на земеделието в планински регион Ловеч”, съвместно с представители на МЗГ , научно-изследователски институции и Националното сдружение на производителите  на лозов посадъчен  материал.  

Предвижда се през 2005 г. с подкрепата на проекта на  Немското дружество за техническо  сътрудничество ФАМАД да се изградят на няколко места  в страната моделни маточни насаждения от червени , бели и десертни сортове лози. 
 
 
Земеделски производител Димитър Севастиянов произвежда и продава подложкови резници.

Компанията създава през 2000 г. своя маточна база от базови и сертифицирани подложкови маточници / SO4 – кл. 102 и кл. 762, 41Б – кл. 153, Кобер 5ВВ – кл. AV1, Паулсен 1103 – кл. 768/ , които насаждения достигат 300 дка.